در حال بارگذاری ...
  • گزارش تصویری جلسه مشترک هیئت امناء و هیئت مدیره موسسه بین المللی الهدی


    دوشنبه 15 دی ماه 1393/ جلسه مشترک هیئت امناء و هیئت مدیره موسسه بین المللی الهدی با حضور آقایان ابوذر ابراهیمی ترکمان(رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رییس هیئت امناء الهدی)، قهرمان سلیمانی(معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و عضو هیئت امناء الهدی)، مهدی فیروزان(مدیرعامل موسسه شهرکتاب و عضو هیئت امناء الهدی)، علی شجاعی صائین(رییس اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و عضو هیئت امناء الهدی)، سید علی اکبر حجازی(عضو هیئت امناء الهدی)، محسن چینی فروشان(عضو هیئت امناء الهدی) و آقایان سید محمدحسین هاشمی(معاون فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و رییس هیئت مدیره الهدی)، حمیدرضا شاه آبادی(مدیرعامل موسسه بین المللی الهدی و عضو هیئت مدیره)، احسان خزاعی(مدیرکل تشریفات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و عضو هیئت مدیره الهدی) و سید علی موسوی زاده(عضو هیئت مدیره الهدی) در محل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد.


    نظرات کاربران