در حال بارگذاری ...
  • منشور دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مقام معظم رهبری

    ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و ظرفیتها و امکانات بی بدیل جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اقتدار فرهنگی در جهان از یک سو، و افزایش روزافزون نقش آفرینی عنصر فرهنگ در عرصه روابط بین الملل از سوی دیگر، ضرورت توجه هر چه بیشتر به فعالیتهای فرهنگی بین المللی و برنامه ریزی هوشمندانه در این زمینه را آشکار می سازد.

    خلاصه کتاب:

    ماهیت فرهنگی انقلاب اسلامی و ظرفیتها و امکانات بی بدیل جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اقتدار فرهنگی در جهان از یک سو، و افزایش روزافزون نقش آفرینی عنصر فرهنگ در عرصه روابط بین الملل از سوی دیگر، ضرورت توجه هر چه بیشتر به فعالیتهای فرهنگی بین المللی و برنامه ریزی هوشمندانه در این زمینه را آشکار می سازد. بدیهی است هر گونه برنامه ریزی در حوزه فرهنگی بین المللی، می بایست در چارچوب اهداف و سیاستهای کلان نظام جمهوری اسلامی ایران - که در اسناد بالادستی و همچنین بیانات رهبر کبیر انقلاب )قدس سره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( نمایان شده - صورت پذیرد. به همین منظور پژوهش حاضر سعی دارد با بررسی بیانات مقام معظم رهبری و استخراج و تحلیل مفاهیم کلیدی مرتبط با روابط و فعالیت های فرهنگی بین المللی، زمینه را برای همسو نمودن این فعالیت ها با منویات ایشان مهیا سازد. نتایج حاصل از این تحلیل میتواند در سیاستگذاری و برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی، مدیریت عملکرد در سطح نمایندگی های فرهنگی، سازمان و در سطح ملی و همچنین شناسایی و جذب نیرو، آموزش نیروها و فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ سازمانی مورد استفاده قرار گیرد.


    نظرات کاربران