در حال بارگذاری ...
  • جامعه و فرهنگ تونس

    مطالب این کتاب با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و بر اساس فهرست مصوب مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی در دو بخش کلی تنظیم شده است

    بخش نخست کتاب به بیان کلیاتی از جغرافیا و تاریخ جامعه تونس می پردازد و بخش دوم نیز فرهنگ تونس را به همراه شاخص ها، شخصیت ها و مهم ترین جریان های فرهنگی معاصر این کشور مورد بررسی و تحقیق قرار داده است. کمبود منابع و هم زمانی تألیف کتاب با خیزش انقلاب کرامت در تونس و برخاستن موج بیداری اسلامی از این کشور مسلمان، کار نگارش کتاب را به ویژه در بخش دوم و درباره موضوعاتی مانند نظام سیاسی و نظام فرهنگی کنونی جامعه تونس، با دشواری هایی همراه ساخت.


    نظرات کاربران