در حال بارگذاری ...
  • چاپ کتاب جامعه و فرهنگ کوبا

    کتاب جامعه و فرهنگ کوبا در 408 صفحه نسخه توسط انتشارات بین المللی الهدی به چاپ رسیده است.

    در خلاصه این کتاب آمده است: کوبا جزیره کوچکی در دریای کارائیب است. این کشور در 28 اکتبر 1492 در اولین سفر ماجراجوی اسپانیایی، کریستف کلمب، به تاریخ جهان پیوست. کلمب با ورود به این جزیره آن را زیباترین سرزمینی خواند که چشمهای انسانی میتواند ببیند. مهاجمان اسپانیایی با ورود به این بخش از کره خاکی، با بومیهای ساکن این جزیره به نام تائینوها روبهرو شدند که مردمی بسیار آرام بودند و همین ویژگی آنان باعث شد که اسپانیائیها بدون هیچ مشکلی وارد کوبا شوند. اگرچه بومیان کوبا در برابر اسپانیائیها مقاومت کردند، این کشور به مقر اصلی استعمارگران تبدیل شد و کشتیهای اسپانیایی در دوران کشف و استعمار از شهرهای جنوبی و ساحلی اسپانیا به حرکت در میآمدند و اکثراً در کوبا مستقر میشدند تا بتوانند عملیات کشف و استعمار را در دیگر نقاط دنیای جدید ادامه بدهند.


    نظرات کاربران